A görög az magyar

A hit és a törvény.

A világ jelenlegi társadalmai, ideértve a keleti és afrikai országokat is, harmonikusan illeszkednek, a Zsidó tanok, az azt követő, vallások, pártok, filozófiák, elméletek, tudományos képébe.

A zsidó vallás alapja az egyistenhit, valamint a Tóra, az általuk nevezett isteni törvények megtartása. A zsidó vallás a judaizmusra épül. A Judaizmus az élet minden területére kiterjed. Meghatározza az ember és Isten közötti viselkedésen kívül, az emberek egymás közötti törvényeit, a lelki, a szellemi, az erkölcsi tevékenységét, magatartását. A Judaizmus, az azt követő társadalmak törvénykezéseibe beépül.

A modern világ törvénykezéseinek alapja az ókori hit és a vallás. Az ókori ember, és az ókori törvényalkotók gondolkodásában, nehezen különíthető el a vallásban rögzült hit és a jog. Ez a vallásokban megalapozott hit szövi át még napjainkban is a törvénykezést.

A zsidók egy vallást követő emberek csoportja, zsidónak lenni hit. Elnevezésük szerint lehetnek héberek, izraeliták. A zsidó név a héber Júda vagy Jehuda törzsnévre vezethető vissza. A zsidó lehet közel keleti nép, vagy önmagát ettől a néptől származtató ember. Zsidó lehet még, a vallást felvevő, kulturálisan és nyelvileg eltérő személy. A zsidó hagyomány szerint, a vallásban megjelenített első, ősapától, a Mezopotámiai Ábrahámtól származnak, mégis, a kulturális örökségük alapja, a Kánaáni folytonosság. Hagyományaikat a vallásukban megőrző nép. A hagyományaikat igyekeznek nagy részben, régészeti leletekkel, nyelvészeti kutatásokkal, és örökléstani vizsgálatokkal is alátámasztani. Igazoltnak látják a Közel-Keleti Levante térségéből való származásukat. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Koppány és sorsa

Koppány

A minap megkértek, hogy egy oldalt ami a Koppány népe nevet viseli készítsem el. Megtettem. Ennek apropóján gondoltam összeszedem, amit Koppányról tudnom kell, amit tudok, és közzé teszem. Az alábbi anyag ált össze:

Koppány Árpád leszármazottja, aki Tar Zerindnek a fia volt. Tar Zerind Árpád dédunokája. Mivel az Árpádházban, Árpádtól eredően az öröklés az ősi magyar jog szerint történt, ezért e szerint a jog szerint Koppány jogos utódja volt Gézának. Ugyan Géza megeskedte Koppányt, hogy lemond erről a jogáról, amennyiben István az Ősi magyar törvényeket követi. De István letért erről az útról, szakított a magyarok szokásaival és törvényeivel, és ezért következhetett be, már jogosan Koppány hatalmi követelése. Koppány látszatra a Görögkeleti vallást vette fel, István ezt tudta. Egy esetleges Koppány  győzelem esetén valószínű a magyarság visszatér az ókeresztény hitre. Géza halála után a Rómától átvett, és mai napig is meghatározó fogalomként használatos, szóhasználat szerint, a Senioratus elve alapján jogosan követelte magának Géza feleségét, és vele együtt a trónt. Ezzel szemben István, az újonnan bevezetett, az addigi magyar jogrendtől eltérő, a sztyeppei szokásoktól idegen, a Primogenitura elve alapján, Koppány fejével a magyarok jogrendje szerint törvénytelenül szerezte meg magának a hatalmat. A hatalom birtokosaként apja akaratával szemben, a magyar jogrendet meghazudtolva, megváltoztatva törvényesítette cselekedeteit. Ez olyan mint amikor a magyar parasztot arra kényszerítették, hogy egy közösségbe a termelőszövetkezetbe önként dalolva vigye be minden vagyonát, és mondjon le róla. Hasonló volt István fejedelmi joga. Ezzel a tettével örökre elszakított a magyarságot a múltjától, elindította a törzsszövetség felbomlását, szétfoszlatta Emese álmát.

Istvánnak ez a magyar szokásjogot elvető trónbirtoklása ezer éve megosztja a magyar népet. Az igazsághoz tartozik az is, hogy Koppány győzelme esetén is fennáll ez a megosztottság. Az is előfordulhatott volna, hogy  Rómával és Bizánccal szembe létrejön egy harmadik keresztény vallási központ. Ilyen szempontból talán a megvalósult változat jobb. A probléma gyökere a Géza korabeli Európai hatalmi törekvésekből adódik. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Senioratus

Címszó: SENIORATUS

forrás: http://mek.niif.hu/01900/01992/html/index675.html 

Olyan öröklési rend, amely szerint a patriarchális nagycsaládban a legidősebb, még vezetésre alkalmas férfi örökölte a hatalmat: rendszerint a báty, az öcs, vagy az unokaöcs. A steppei népeknél szokásos volt, az Árpád-ház tagjai esetében főleg a korai, 10-11. századi időszakban érvényesült, míg István rendeletei szerint Koppány leverése után fel nem váltotta a primogenitura. István e rend megszakításával törvényesítette magát.

—–

A szeniorátusz a Turulok nemzedékeiben ahonnan a Magyarok származtatják magukat jellemző, hatalmi a magyarok esetében Fejedelmi, Nagyfejedelmi, Királyi öröklési forma.  Az öröklés pillanatábana a korban legidősebb vezetésre alkalmas férfi jogosult a trónra.

Figyelem!

Nem ellentéte az Ultimogenitura ami a család alapításától számított legfiatalabb férfi tagja a családnak.

Lehet olyan férfi tagja  a családnak amelyik megfelel mindkét elvárásnak.

Ez a mindkét feltételnek megfelelő öröklési rend törvényként működött az Árpádtól Gézáig. Géza után e szerint a rend szerint. Koppány következett. Adott esetben Árpád mind család alapító.

 Senioratus (2), a protestáns. →egyházmegyének leggyakrabban előforduló latin neve.

—–

Senioratus (3) v. Idősbiség és Hitbizomány.

Ébredj Koppány népe!

Koppány népe!">Ébredj Koppány népe!

A gazdasági világválság hatása, különösen sújtja a somogyi embert. Az elmúlt tíz év a régi évszázadokban a megszokottnál is mostohábban kezelte az itt lakót. A volt koppányi területeken élők, genetikailag valószínűleg nem az ősi koppányi törzsekből származó magyarra hasonlítanak. Csak nagyon alacsony azoknak az aránya akik az évszázadok során átvészelték a történelem sodrásait, és talán maradt még pár százalék megőrizve az ezeréves magyar avar ember genetikáját. Ezt a területet az elmúlt évezredben szinte megtervezett módon több alkalommal kiirtották, és betelepítették, nem maradhatott, ahogy erre felé mondják még hírmagja sem, pedig az maradt. Szomorú, de a Koppány és törzseinek irtásába a pusztításban az első István volt. Ezeréves átok ami a magyart megosztja! Legyen vége!
Településeink nevei, Törökkoppány, Koppányszántó, Karád, Bábony Megyer, (Magyar)stb.. mind, mind, magyar nevek. Az itt élő ember Magyarnak érzi magát még akkor is, ha tudja és titokban nagyon sajnálja, hogy genetikailag nem az és nem is lehet az. Az ide újra meg újra betelepült idegenek folyton megpróbálnak ezzel szembe szállni, átírni a települések nyilvánvaló történelmét, meghamisítani azt, de a szellem ereje ennél mindig erősebb volt, és tehetnek bármit az is marad.

Nem csak a somogyi emberre jellemző a Koppányi szellem, amit hívhatunk pogány hitnek is de itt a gyökere. Talán nem is ezen van a hangsúly, hiszem, hogy a szellemet, a Koppányi szellemiséget, a helyi magyarságot a hely szelleme, a nyelv, a gyermekmeséink, (én úgy írnám gyerekmeséink) a gyermek mondáink, a regéink adják. Ezt nem tudták még ezer év után sem eltüntetni, kiíratni, megállítani. Minden jelre ami a magyarság sorsát befolyásolja az itt élő ember felkapja a fejét, és ha kell segítségért kiált, de legrosszabb esetben is ellentmondást nem tűrő minőségbe tudatja azt az információt ami a kiutat jelenti a felmerülő bajból. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy a Koppány völgyének, a KIS KOPPÁNY és a KOPPÁNY környékének még a település neveikben őrzött ősi magyar nevekkel körülvett falvak lakóságának hány százalékban hordozza a régi magyar törzsek genetikáját. Gyanítom a genetikai hasonlóság a legkisebb. Mégis a szellemiség naponta tetten érhető, a nyelv még mindig egy erőszakos nyelvújítás után is tartalmaz olyan szavakat kifejezéseket, amit a somogyi gyerek ért, a Pesti fiú meg csak bámul és áll előtte. Ha egy somogyi gyerek tovább szeretne tanulni akkor az első amit le kell, hogy győzőn az a helyes írás, a maradi beszéd, a pogány gondolatok fonásának módja. Ha kikerülve a nagyvilágba nem szeretne nevetsége tárgya lenni akkor el kell sajátítani az irodalmi nyelvet. Örömmel látom egyes tizenévesek által használt fórumon, előkerülnek a régi szavaink. A jelentését ugyan nem ismerik, de leírják fonetikusan, es naponta használják. Meglepődtem a minap amikor egy online lexikonba rákerestem egy ilyen szóra aminek a jelentését gyermekkorom óta ismerem, pld a gyüszmékül, és nem a jelentésének megfelelő magyarázattal szolgáltak róla. Most látom a Magyar helyesírás sem ismeri a Word szerint.

István amikor az áldott katolikus útra terelte Koppány fejével az országot megszentesült. Ezer év kellett ahhoz, hogy István segítségével elérje az akkori nyugat civilizáció a célját, hogy legyőzze a több ezer éves magyar kultúrát, és magáénak tekintse, elvegye az örökségét annak az utolsó népnek aki elhozta az emberiségnek. A történelem során szinte minden történelmi időszakban is megjelenő germán befolyás erősödése, a szlávok beszivárgása, a török hódoltság, sem volt elegendő arra, hogy elfelejtse az itt élő ember a régi úgymond pogány kifejezéseket gondolatokat magyarság utáni elkötelezettséget. Az itt élő ember újra és újra visszanyúl a magyar gyökerekhez és abból merít. Így van ez akkor is, ha nyilvánvaló, hogy más nemzet más törzs gyermeke.
Ez Koppány varázsa.

A pogánynak tartott Koppány népe, ha nem kullogott a századokon át az István által elkötelezett németbarát úton, akkor eleinte, pogány, később rebellis, maradi, esetleg paraszt, volt, manapság, nacionalista. A németet, és a nyugati kultúrát majmoló magyar, nap mind nap belefutott a barbár (a barbárok a németek ősei, ők mondják, ránk, hogy pogány) kultúrát megtestesítő gondolkodásmódba, igyekezett átvenni azt.
Most jött el az ideje annak, hogy felemeljük szavunkat, az Istváni megalkuvás ellen! Ez a kötelességünk. Bűnt követünk el ha ezt nem tesszük meg.
Az ezer éve eladott ország, végre az ellenség kezére kerül, ha nem szólunk!
Megvesznek bennünket, elvették a múltunkat most elveszik a jövőnket. Az eladósodás, az idegen nyelvek nagy tömegekbe történő oktatása, a felkapott nyugati mintára behozott tőke és ipari tevékenység rövidesen kivonul, és fut a munkája után a magyar nyugatra, ahol asszimilálják. Itthon marad az öreg akire nem jut szociális háló, jön a német új földbirtokos és elűzi azt a kevés megmaradt magyarságot is aki gazdasági hódításának nem tud ellenállni. A kiöregedő lakóság lassan átveszi az idegen nyelveket, és nem kell száz év, hogy holt nyelv legyen a magyar.
Nem tudják még akkor sem ha elmondásuk szerint a jóindulat vezérli őket, hogy ezzel a tettükkel a rossz oldalra állítják az emberiséget. A majd ezeréves kultúrákat magába olvasztó magyarság nyelve a magyar nyelv eltűnése végleg a pusztulásba sodorja az emberiséget.
Küldetésünk utolsó szakaszánál tartunk. Fel kell emelni szavunkat a politikusaink hibás döntései ellen. El kell söpörni a rendszerváltás pártjait. El kell sodorni a marakodást!
Új magyar politikai színezetre van szükség a magyar pluralizmus jegyében.
Meg kell a népnek a szellemnek békélni.
Ez a feladatunk! Tegyünk érte.

Ezt a pár sort nem azoknak írtam akik ennek az ellenkezőjét gondolják.
Nem azoknak írtam, akik nem értik.
Azoknak szántam akik értik, akik tehetnek érte, és akik tesznek érte.

Az Ősmagyar hit.

Egy lenyűgöző előadótól láttam egy klipet, a menyem hozta:

Őseink nyomában.  ,

Kovács András táltos előadásából.

A  tudás és a tudománynak az egyik tulajdonsága, hogy nem természetes. Az a tudomány ami nem természetes. Ma az elfogadott normák és értékek mindig a tudományos normák és értékek.

Volt egy világ nem is olyan régen, amikor az emberek természetben éltek, természetesen gondolkodtak, és minden ami körülvett bennünket és mi önmagunk is, része voltunk, egy csöppje ennek az egésznek. Az alapja az Isten volt. Az egy Istenség. Ők hitték és tudták azt, hogy a világmindenség egy nagy rezgés egy nagy informatikai gömb, És ahhoz, hogy ez az információ ez a rezgés megnyilvánulhasson, pici anyag magocskákra is van szükség. Ha elképzelünk egy atomot annak van egy atommagja és elektronok veszik körül, valójában egy atom, ha kinagyítanám, valahol egy öklömnyi atommag körül Bécs és Nyíregyháza körül keringenének az elektronok. Ha kiszippantanám belőle az energiát, az információt rögtön parányi lenne. Ara a pici protonra és ara a pici elektronra van szükség mind anyagi részecskére, hogy az energia az információ, létre tudjon hozni egy atomot. Az energia ami ezeket a parányi anyagi részecskéket fönntartja, az energia az információ, az a megfoghatatlan valami, amit valamikor úgy hívtak, hogy, Isten. Az energia az mindenhol ott van a rezgés, mindenhol ott van a világmindenségben, és az anyag adja a lehetőségét, hogy megnyilvánuljon. Ha az országházból kiszippantanánk az energiát minden atomjából az Országház elférne egy gombostű fején. Az anyag az ami megnyilvánulttá teszi a rezgést. Ezt a rezgést hívták régen Atya Istennek. A mindenség rezgésének. Úgy is hívták őt, hogy Ős Tenger. Az Ég Tengere. ÖsTen. Őstengri. Isten. Az anyácskát az anyagot amin az Isten megnyilvánulhat, ami meg mutathatja magát, amibe formát ölt, az anyácskát az anyagot úgy hívták, hogy Nagy Boldogasszony. A kettejük frigyéből, az ÖsTen és a Nagy Boldogasszony frigyéből származott minden ami teremtmény volt. Így született ahogy mondják az ősi gesztáink, a legelső gyermek a Nap Isten fiú. A Nap Isten fiú, férfiúi mivoltot öltött, hiszen kiáradó volt meleget adott, fényt adott elűzte a gonoszt, a sötétet a hideget. Felruházták a Napistent, Isten tulajdonságaival. Tudták, hogy nem Ö az Isten, de Isten, tulajdonságaival birt. A Nap Isten unatkozott szeretett volna Ő is egy társat egy teremtményt, kérte az atyát, és az atya meg engedte neki. Elképzelt egy csodálatos lényt, egy tündért. Aztán ahogy írja az Ősi gesztánk aludt egyet és mire fölkelt a tündér, a Napisten Tündér élő Nője Tündér Ilonája, valósággá vált, a Napisten első sugaraival megtermékenyítette, és Tündér Ilona elvesztette szüzességét, Ő egy élő Nő lett, Ilona lett Ő lett a Földanya. Földanya azaz Magyar Ilona azaz a Mag Urnak a Mag Urának aki a nap, Magurának az élő nője, Magyar Ilona.

Népmesékben mindenki találkozik ezekkel a csodálatos princípiumokkal. A táltosok valamikor a tudásukat a táltos inkvizíció miatt elrejtették népmesékbe, gyerek játékokba gyerek énekekbe. Találkozunk ezekkel a fogalmakkal, semmi más dolgunk nincs mind újra megfejtsük ezeket, és életre keltsük a kódokat hiszen a kódok bennük élnek.

Kik voltak a Táltosok?

Táltosok azok az emberek voltak akik, gyógyítottak, tanítottak, ismertek minden bölcsességet, hitet adtak az embereknek és a nemzettudatukat fönntartották. Erről is van egy gyerek dalocska,  mindenki ismeri biztosan amikor így szól ez a mondóka : Cifra palota (palota a testünk, amit a föld anyácskától kapunk, minden sejtünket minden atomunkat a vasat, a magnéziumot, a kalciumot,)  Cifra palota zöld az ablaka, ( a táltosnak zöld a szeme, átveszi a szív csakrának, a zöld színét, ezért Ő a lélek kapuja) gyere ki Te tubarózsa, (Indiába úgy is hívják kundalili-kigyo élet energia élet kinyílása, ) vár a viola. (A harmadik szemnek, viola a színe.) Tehát ősi kis gyermek dalocskáinkban, mondáinkban ott van mind, mind az a bölcsesség, amit most Indiából, Kínából, távol keleti ezoterikus helyekről igyekszünk beszerezni.

Van két ősi princípiumunk, a Nap és a Föld ez a természetbeni megjelenítése, az atyaistennek és az anyaistennek. És kettőjük frigyéből, amikor a Földanya befogadja a Nap kiáradását, melegét fényét, megtermékenyül, és létrejön a földi princípium, a férfi és a nő.

Ezek az ismeretek mindig itt voltak közöttünk. Meséinkbe, regéinkbe, gesztáinkba, beszélgettünk róla kódokban voltak, lerakva, olyan kódokba, amelyhez el kellett jönni annak az időnek amikor egy józan paraszt észjárással felszínre tudjuk hozni a kódok üzenetét, és a kódok alapján újra tudjuk magunkba éleszteni azt az erőt azt a karizmatikus erőt amivel egykoron, rendelkeztünk. Csak ezen kódok újraélesztésével, ezen kódok tűzbehozásával, tudjuk újra kisugározni azt a karizmatikus, tiszta egyenes, józan paraszt észjárású, természetes erőt, a világ felé amire most, nagyon, nagyon nagy szüksége van a világnak. A Világ technokratává vált, az érték az ami nem természetes, a lelkiismeret értéke az ősi princípiumok értéke itt van körülöttünk a meséinkben, gyermek dalainkba, jelképeinkbe, ornamentikánkból, szokásainkba és a lelkünkbe.

 

Táltos kétféle képen keletkezhet.

Vannak emberek akik különleges képességgel születnek, úgy születik, hogy megkapja azokat az indítási kódokat,  amelyeket elő tud magából hozni, és látja az érzéken, a hat érzéken túli, érzékleteket, érzi a meleget érzi  a hideget, az egy ember ízét fényét, hőjét gondolatát, bele lát az emberbe, látja a múltat látja a jövőt, így születik.

Vannak olyan emberek akik, arra hívatottak, hogy megtanulják, ezeket a dolgokat, hétköznapi tulajdonsággal rendelkező emberek ezek, rádöbbennek, hogy ezek a dolgok, megtanulhatók, és más emberből is előhívhatók.

Vannak született és vannak tanult táltosok. De a táltos nem csak egy olyan lény mind egykoron volt a mágus, vagy a sámán, aki megszületik, átadja magát a szellemi erőknek, síppal, dobbal nádi hegedűvel,  aktivizálja a szellemi erőket, oda adva a testét valamit majd tesz a szellem, a táltos annyival másabb, hogy Ő nem az ötödik szinten, a lélek szinten a sámán szinten dolgozik, hanem átlépve a hatodik szintet, a fény szintjét bekerül a hetedik szintre, szellemi szintre, tudásával, tapasztalatával, működteti ezeket az erőket, és parancsot ad a szellemvilágnak. Bibliában írják az angyalokról, hogy teremtette az isten az angyalokat, hogy szolgálják az embert, az angyalok szívesen szolgálják az embert, de az embernek parancsot kell adnia, mibe kérje a segítségét.

A táltosok tehet és tesznek is értünk.

Cselekednek, nagyon sok tudós neve elé ki van írva, hogy dr. professzor, adjunktus, én a táltos neve elé azt írnám, hogy meg, ezek az emberek meg – cselekszik, meg – teszik azt amire ma szükség van, emlékeztetni kell az embert arra, hogy Ö a természetnek a lénye természetes lény. A természet erejét aktivizálja működtesse ahhoz, hogy természetesen boldogan emberien tudjon élni, a természetet kell előhívni a természetnek minden rezzenésében egy csoda van, a természetnek mi is egy rezdülése vagyunk egy csodája, olyanok vagyunk mint egy csillag, megszületünk végig visszük a fényt, majd kihunyunk. Közbe a csillagok találkoznak üzeneteket adhatnak át, minden segédeszköz nélkül, egy pillantással egy érzéssel, egy gondolattal, egy cselekedettel. Korunk táltosait meg kell tanítani arra, hogy, cselekedeteivel bizonyságot tegyenek arról, hogy a természetnek ereje van, hogy átadják magukat a testüket a lelküket a szellemüket ennek az érzésnek, a testet da adják mind a föld anyából kapott anyagot, és a szellemet működtessék amit a Nap istentől kaptunk. A Napisten és a Föld anya egységének megnyilatkozása képen, ki tudjuk fejezni ennek a csodálatos misztériumnak, az erejét. Mert mi is ennek a misztériumnak egy parányi kis része vagyunk, a természeti misztériumokon kívül a napon és a földön kívül ott vannak a már megfoghatatlan, misztériumok, a Nagyboldogasszony és az atya. Valójában Jézus Krisztus, ennek a csodálatos szellemi princípium rendszernek, misztérium rendszernek, ugyanúgy a Földi megnyilatkozása volt, Öt úgy is hívták, hogy a Nap fiú, Ö volt a Földre szállt Napfiú, Isten első szülött fia. Ö a földi létével azt akarta megmutatni, hogy, Isten bennünk él ugyanúgy egy, csöpp vagyunk Istenből, mint ahogy egy csöpp, az Óceánból. Ha kiveszek az Óceánból egy csöppet, és megkérdezem, ki vagy Te azt mondja az a csöpp Én vagyok az Óceán, ha megkérdezünk egy embert ki vagy Te?  Minden embernek el kellene magáról tudni mondani, egy csöpp vagyok Istenből.

Mást tudnak a mostani táltosok, mint a régiek. A régi táltosok is eszköz nélkül hatalmas spirituális szellemi tudással, hatalmas tanult tudással igyekeztek, gyógyítani tanítani, és Istennel összekötni az embereket. A hitüknek az volt a lényege, hogy nem az ember és az Isten közé állnak, hanem összekötik az embert az Istennel, a gyógyításuknak az volt a lényege, hogy eszköz, megcselekedték amit meg kellett cselekedniük. Természetesen értetek Ők a sebészethez is hiszen jóval honfoglalás előtti leleteket találunk amikor már koponya műtéteket végeztek a táltosok. Nagyon érdekes módon ezek a leletek, Magyarországon és a Maja birodalomba találhatók. Értettek nagyon sok mindenhez, ismerték a tanítás módszereit, a tanításban nem azt a módszert követték csupán, hogy információt adtak át a tanítás egyik, nagy lényeges momentuma volt, hogy, előhívták az emberből azt ami benne volt. Hitték, tudták azt, hogy a tudást azt nem csak belel lehet rakni az emberbe, hanem elő lehet hívni. Az ember egy olyan lény amelyik genetikusan, őrzi a tudást, csak ismerni kell a kódokat amivel ezt a tudást elő lehet hívni az emberből.

Ez lehet egy lelki kapaszkodó az embereknek.

Jézus úgy fogalmazott: „ Én vagyok az út az igazság, és én vagyok az élet. Én vagyok az élő kenyér. Csak rajtam keresztül juthattok a mennyországba. Aki krisztus igéjét, magába tudja foglalni, és dinamizálni tudja ezt, az krisztus lelkiségét sugározza ki az emberiség felé. Valójában mindenkinek a lelkében szívében, a Nap Isten fiúnak, Jézus Krisztusnak kellene megszólalnia. Ö az egyetlen aki elhozta az üzenetet, hogy lelkiségünkkel, hogy tudjunk tovább menni, hogy tudjuk ezt az utat járni. Amit régen úgy hívtak, hogy Napisten,  Nap fiú hiszen az atya és az anya fia a Nap volt, és az atyát Őseink a Napon keresztül tisztelték, a Napot mind jelképet, ennek az új üzenetét jézus hozta el, akit úgy hívtak, hogy a Nap gyermeke a Nap fia, Ö volt a fény fiú Jézus Krisztus. Ma amikor Jézust tiszteljük, már látjuk azt, hogy az ember fia megnyilvánulhat emberi testben is, és el tudjuk azt hinni magunkról is, hogy igen egy csöppek vagyunk Istenből. A régi embernek minden gondolatát, minden szavát, minden cselekedetét, a napszakjait, az évszakjait, átjárta az egy Isten hit. A pogány magyar mindig egy Isten hívő volt. A Napban mint jelképben tisztelte az egy Istenséget. A Napról nevezte el a napszakjait, a HAJNAL szavunk: a napnak az ereje a sugaraiban van, a napnak a sugarai olyanok mind a haja, a haja szálai, amikor a Nap fölveri az égre a hajszálait, a hajnyilait, ez a haj nyíl ez a „hajnal” szavunk. Amikor a Nap ébred, a Napot úgy hívták Ra régi egyiptomi fáraók nevében is találkozunk Ra a fáraó Ré a fáraó, amikor Ra fölkel akkor azt mondjuk „Ra” a Napisten az egy Isten fia az egy Isten jelképe, fölkel, köszöntöm Őt:  Ra kel , jó ra kel , a jóra kel, nem a félelmetes „Ra” vagy a gonosz „Ra” a jó „Ra” föl kel.  Jó reggelt. Amikor a nap pontosan fönt van a legmagasabb ponton akkor van erejében ezt a régi magyar úgy mondta, hogy Delibe van, deli szép legény, ez a mi delünk, és amikor lemegy a nap, akkor jön el az éj szaka.

Az égtájaink, Dél delibe van a nap, Kelet ahol föl kel a nap, föl kel az isten fia, ahol fölkel az Isteni Princípium, Észak, az éj szaka a hidegség szaka észak, amikor hideg van mert amikor nincs fönt a nap, akkor hideg van sötét van, Nyugat, ahol ö lenyugszik, mindent az egy Istenről neveztek el. Az emberi nevekbe településnevekbe, személynevekbe, mindent átjárt az egy isten hit.

Erre a népre mondták azt, hogy pogány. Sokan a pogányt úgy azonosították, mint Isten tagadó. Ez a nép volt az amely több tízezer év óta hordozta az egy Isten hitet körül a világba, és az egy isten hitet ő mint jelképbe, a Napba élte meg, de nagyon jól tudták, hogy nem a Nap az Isten.

az Ősmagyar hit.

Magyar Népek Őstörténete.

Olyan csodálatos emberektől merítettem, akik egész életüket rászentelték, föláldozták annak érdekében, hogy a Magyarság Ősi múltjából egy , egy szeletet, Nem mind elméletet, hanem mind gyakorlati tényt, kézzelfoghatóan oda tudják adni  a ma emberének. Csodálatos emberek ezek, neves professzorok, akiknek a tudásával Magyarországról távozniuk kellett, ugyanis aki ki meri mondani ebben az országban azt, hogy magyar vagyok, arra az emberre rögtön azt mondják, hogy ez nacionalista. Ha egy német ember azt mondja, hogy én német vagyok, az természetes, ha egy olasz emberen látszik, hogy ő egy olasz és ő a frizurájával öltözködésével ki meri mutatni, hogy ő egy olasz, arra azt mondják, hu ez egy igazi olasz, egy amerikai a western kalapjával, „tu” ez egy igazi amerikai, egy magyar ember azt mondja magáról én magyar vagyok, ez nem természetes nálunk tudományosan, hanem ez nacionalista. Még azt sem mondhatjuk el magunkról amik vagyunk, mióta nem mondhatjuk ezt el a Bach kormány óta kitaláltak a magyaroknak egy teljesen új elméletet a finnugorizmust. A magyarokat az Ural mögül jövő, hideg, sarkvidéki finn népnek mondják, finn népekből leszakadt kis ágnak mondják, aki becsöppentek ide a Kárpát medencébe. A Bach korszakig senkinek ilyen elmélet nem volt a birtokában, hiszen a régi krónikásaink, gesztáink, folyamatosan, följegyezték, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk mi, milyen üzenetet hordunk mi a világban, és mi a küldetésünk a világban. Az eredetmondáink legendáink, Emese álma, a magyar küldetése a geszták egy csodálatos, világról számolnak be, és egyszer csak eljön egy pont az Osztrák-Magyar monarchia, amikor a magyaroknak kitalálnak egy új történelmet, kitalálnak egy új lelkiséget, kitalálnak egy új ősiséget, és a magyarokra azt mondják, a Kárpát medencébe beékelődő idegenek. Ez kedvező volt az akkori politikai fölállásnak, kedvező volt bebizonyítani azt, hogy a magyar egy sehonnai bitang ember.

Volt néhány professzor, aki ezzel nem értett egyet. Hiába lett vége a Bach kormánynak, az akadémián belül maradt ez a szellem, az akadémia ma is ezt tanítja amit az Osztrák-Magyar monarchia alatt kitaláltak, a történészeinknek ezt kell vallania, a történelem tanárainknak ezt kell tanítania, és aki azokhoz a régi ősi elvekhez, feljegyzett dokumentumokhoz, mer nyúlni amelyekből hemzsegnek, a bizonyítékok, rovásírásos bizonyítékok, és ékírásos képírásos táblák,  tömkelegét találjuk meg Mezopotámiában, Egyiptomba, Maya birodalomba, ami egy régi Ősi Magya-Maya Magyar világról szól, akkor gyorsan elhallgat mindenki, és nagy csönd van. Nem támad senki, de a dolog mellett sem mer szólni senki. A Tudományos akadémiának néhány professzorával sikerült, leülnöm egy, egy esti vacsorához, vagy beszélgetéshez és megkérdeztem tőlük, nem tudnak ezekről a dolgokról ? Hiszen én nem vagyok történész, csak a józan paraszt észjárás nem engedi meg, hogy elsikkadjak ezek fölött a dolgok fölött. Néhányan bátorkodtak elmondani azt, hogy igen ők is tudnak ezekről a dolgokról, de nem jött még el az ideje, hogy beszéljenek erről. Én úgy érzem, hogy itt van az ideje, hogy a tények napvilágra kerüljenek, hiszen soha egyetlen olyan titok nem volt még, amelyikre fény ne derülne. Ez a titok ez egy csoda. Ez az a csoda amiből erőt meríthetünk mi magyarok, ez az a múlt ez az a karizmatikus, múlt ami megint erőt adhat nekünk ahhoz, hogy újra a küldetésünket teljesítsük. Volt egyszer egy küldetésünk, küldetés az volt  VIGYÉTEK KÖRBE A FÖLDÖN A FÉNYT TANITSÁTOK AZ EMBERISÉGET  ADJÁTOK ÁT A SZENTLÉLEK ÜZENETÉT. A lelkiség eltűnt a földről, technokrata lett a világ, van még egy kis mag ahol a lélek él, ezt a lelket még jobban föl kell élesztenünk, és ezt a lelkiséget újra körbe kell vinni  a világon.

Múltunk állomásai.

Mi is az-az út mi is az-az elmélet ami megfogalmazódott bennem a sok híres nagy tudású tantó professzor, tudása alapján. Hogy néhány nevet említsek: Mezopotámia kutatásával a régi mezőföld kutatásával azzal a földrésszel amit a meséink úgy mondanak, hogy heted hét országon túl, tehát a hét törzs és a hettiták országán túl ez  Kis-Ázsia volt egykoron, létezett egy régi ősi magyar kultúra amit úgy hívtak, hogy Mezopotámia. A nép aki ott élt a Szumír nép volt, a Szem Úr tehát a Nap Isten népe, Szem Úr >  népe Szumír nép. Ennek a kutatásával nagyon sokan foglalkoztak, több történész bebizonyította már nem magyar történész, hogy a Szumír nyelv több mind 65% a megegyezik a magyarral, nyelvtanába hangtanába szótanába, szinte teljes azonosság van a magyar nyelvvel. Badiny Jós Ferenc http://hu.wikipedia.org/wiki/Badiny_J%C3%B3s_Ferenc  volt az aki ma Buenos Ari lesz Sumerológiai tanszék vezetője, aki komoly tanulmányokat adott ki a Sumer leletekből. Baráth Tibor http://www.angelfire.com/realm3/hmult/barat/mosbar.htm Professzor, Ő Kanadában élt, Egyiptomot kutatta és olyan csodálatos összefüggésekre jött rá, hogy az Egyiptomi Hieroglifák, magyarul olvashatók, nagyon egyszerű észjárással magyarul olvashatók, és Ő volt az aki rájött arra, hogy a világ által sok isten hívőnek fölfestett Egyiptomiak, mind az egy istent hitték, csak az egy Istent nem egy jelképpel ábrázolták mindig, hanem különböző cselekedeteik között, mutatták meg az embereknek. Néhány apró példát, volt olyan oltár ahová egy hatalmas szemet raktak le, és a Nap Isten, az Atya Isten imádását ez által élték meg jelkép volt. Szem Szem Úr aki mindent lát. Volt olyan egyiptomi templom ahol egy kis szekeret találtak, magyarul kiolvasva szék úr a szék Ura, ugyanis a Nap istent úgy hitték, hogy végig kocsizik az égen, és közbe látja, hogy mi történik a földön. Volt ahol szamár formájában jelenítették meg az urat, itt megint minden egyes jelképnél a mássalhangzókat kell kivenni, hiszen az egyiptomiak mássalhangzós üzenettel éltek. A szamárnál megint csak találkozunk a Szem Úr fogalommal. Voltak olyan templomok ahol arany egereket találtak, és rengeteg egér nyüzsgött a templomba, hogy az egér, G R az Ég Úr jelenlétét ezzel a kis szótani játékkal ki tudják fejezni. Baráth Tibor végig vizsgálta minden egyes fáraónak a nevét, minden egyes jelképnek a nevecskéjét, és mindenhol észre vette azt, hogy minden egyes jelkép, egy valamiről szól a Szem Úrról  a Nap Úrról azaz a Nap Istenről, azaz az egy Istenről. Általa bizonyossá vált az, hogy az egyiptomiak, is egy Isten hívők voltak, de csak magyar etimológiával érthető meg ez az egész, a magyar észjárással, a magyar jelképtannal, a magyar szóképpel, nagyon sok Amerikai Professzor magyar nyelvet tanul, hogy megtudják fejteni Egyiptom, és Mezopotámia üzenetét ami kőbe van vésve, képekben hagyta meg a régi ókornak, fantasztikus civilizációk kultúr nyomait. Nagyon érdekes, ha megvizsgáljuk Mezopotámiát, és Egyiptomot egy pillanatot Európára vetni, Európának nincs Ó kora. Sok mai kultúr könyv történelem könyv azt próbálja az emberekkel tudatni, hogy európából jött a kultúra, Európában még kultúra sincs, múlt sincs, amikor ott már csodálatos civilizáció élt. Néhány lépés innen hogy megkeressük, jó de Mezopotámiába, Egyiptomba honnan jött a kultúra? Mert kultúra csak onnan jöhet ahol van. Megpróbáltak kitenni, megpróbáltak megvizsgálni, Afrikai törzseket ahol nem volt semmilyen idegen beavatkozás nem vitt be senki semmilyen tudományt négy öt ezer év óta, ugyanazon a kultúr szinten élnek mint amin voltak. Kultúra csak ott alakulhat ki ahova valaki hoz, ahova valahonnan jön. És nem is kell nagyot ugranunk már ott is vagyunk a ….

 

 

Ajánlom a „Pozsonyi csata” című irást.

Szep vagy, gyonyoru vagy, Magyarorszag.mp3 – Hazafias