Koppány és sorsa

Koppány

A minap megkértek, hogy egy oldalt ami a Koppány népe nevet viseli készítsem el. Megtettem. Ennek apropóján gondoltam összeszedem, amit Koppányról tudnom kell, amit tudok, és közzé teszem. Az alábbi anyag ált össze:

Koppány Árpád leszármazottja, aki Tar Zerindnek a fia volt. Tar Zerind Árpád dédunokája. Mivel az Árpádházban, Árpádtól eredően az öröklés az ősi magyar jog szerint történt, ezért e szerint a jog szerint Koppány jogos utódja volt Gézának. Ugyan Géza megeskedte Koppányt, hogy lemond erről a jogáról, amennyiben István az Ősi magyar törvényeket követi. De István letért erről az útról, szakított a magyarok szokásaival és törvényeivel, és ezért következhetett be, már jogosan Koppány hatalmi követelése. Koppány látszatra a Görögkeleti vallást vette fel, István ezt tudta. Egy esetleges Koppány  győzelem esetén valószínű a magyarság visszatér az ókeresztény hitre. Géza halála után a Rómától átvett, és mai napig is meghatározó fogalomként használatos, szóhasználat szerint, a Senioratus elve alapján jogosan követelte magának Géza feleségét, és vele együtt a trónt. Ezzel szemben István, az újonnan bevezetett, az addigi magyar jogrendtől eltérő, a sztyeppei szokásoktól idegen, a Primogenitura elve alapján, Koppány fejével a magyarok jogrendje szerint törvénytelenül szerezte meg magának a hatalmat. A hatalom birtokosaként apja akaratával szemben, a magyar jogrendet meghazudtolva, megváltoztatva törvényesítette cselekedeteit. Ez olyan mint amikor a magyar parasztot arra kényszerítették, hogy egy közösségbe a termelőszövetkezetbe önként dalolva vigye be minden vagyonát, és mondjon le róla. Hasonló volt István fejedelmi joga. Ezzel a tettével örökre elszakított a magyarságot a múltjától, elindította a törzsszövetség felbomlását, szétfoszlatta Emese álmát.

Istvánnak ez a magyar szokásjogot elvető trónbirtoklása ezer éve megosztja a magyar népet. Az igazsághoz tartozik az is, hogy Koppány győzelme esetén is fennáll ez a megosztottság. Az is előfordulhatott volna, hogy  Rómával és Bizánccal szembe létrejön egy harmadik keresztény vallási központ. Ilyen szempontból talán a megvalósult változat jobb. A probléma gyökere a Géza korabeli Európai hatalmi törekvésekből adódik.

Szövetség a Magyarok ellen:

Hármas szövetség jött létre a Magyarok ellen, ennek a fő képviselői:

  1. III. Ottó Német császár,
  2. Rómában II. Szilveszter Pápa,
  3. Konstantinápolyban VII. Bíborba született Konstantin.

A szövetség célja több szintű. A legfontosabb a saját hatalmi pozícióik megerősítése. Ebben a legnagyobb útonálló a magyar törzsszövetség, ezért elengedhetetlen az erős Magyar törzsszövetség megosztása, mely törzsszövetség nem illet bele az új keresztény világba a maga Őskeresztény hitvilágával. Másik ilyen törekvés a Kárpát medence megszerzése. A célok közül többet sikerült teljesíteni, sikerült a szövetségeseknek saját pozíciójukat megerősíteni, így a befolyásukat ki tudták terjeszteni a Kárpát medencére is, bár megszerezni a mai napig sem tudták. Sikerrel járt a Magyar törzsszövetség szétverése. István segítségével sikerült az ősi magyar tudást, a HUN örökséget, a hitvilágot fegyverrel eltüntetni. El tudták törölni a HUN – Magyar folytonosságot, a Római keresztény időszámítás bevezetéséve. Eljátszhatunk a gondolattal, mi lett volna, ha nem sikerül a vérszerződéssel kötött magyar törzsszövetség ilyen felosztása. Ha megmaradnak a törvényeink, ha megmarad a történelmünk, ha jogos utódként követelhetjük Atilla jussát. Akkor maradhatott volna meg épségben, a magyar nemzet, és létre lehetett volna hozni egy Ősmagyar keresztény hitre jellemző Ó Keresztény államot. Nem egy depressziós nép élne itt ma Európában.

A magyar nyelv és Koppány hagyatéka:

Szántai Lajos Árpád-házi királyok fényes nemzetsége Koppány kupája című művében írja:

Bármily különös is Koppány vezérről sokkal többet lehet tudni, mint azt az első pillanatban gondolnánk. Annál többet, hogy ez a vallás egy szkíta ősvallás, melynek határozottan keresztény vonulata van.

A magyar ember ha még soha nem halotta más szájából akkor is tudja, a születésétől , hogy a magyar szónak a szerkezete olyan mind a bokor. Az egyik szó a másikból következik. Ehhez nem kellett soha helyes írás ehhez nem kellett soha nyelvelemzés, mert aki beszél, magyarul az ezt mind érzi. A nyelvészek a tudósok ezt fraktális szerkezetű nyelvnek nevezik.  Más nyelvekben ez a szerkezet vagy nem létezik, vagy az újkor óta kezd egy primitív formában esetlegesen kialakulni. E a magyar nyelv varázsa. Ez a matematikán alapuló két-három hangból képzett nyelv a nyelvészek szerint szógyökök, másként szótövek további matematikai burjánzása a többi szó. Ezek alól elsődleges kivételek a jövevényszavak.  Ha valaki tudja folytatni az alábbi számsort, akkor, megérti a magyar nyelv szerkezetét.

1-2-3-5-8-13-21-34-?,

Ugye nem nehéz kitalálni a következő, a számsor utolsó két számának az összege. Adott esetben az ötvenöt.

Ha a szavakat szeretnénk megérteni, akkor hasonlóan a magyar ember előtt az alábbi szavak egyértelműek.

kör, köret, körül, kerül, keret, görbül, görbület, …

A magyar ember tudja, ezt nem kell tanítani, hogy a szavak értelme, gyakran a jelentése is (a nyelvújítási fertőzése előtt mindig) a hasonló vagy azonos kialakultságából következik. Ez a kitérő azoknak hasznos, akik nem ismerik a magyar nyelv eredeti szerkezetét, hanem teljes egészében elfogadják a nyelvújítás szabályait, ami kitanít bennünket a magyarságunkból. Ahhoz, hogy ne váljunk nevetségessé a neveink elemzése során (A mai világ cinizmusa addig fajult, hogy ezt is ami a magyarságra utal kifigurázza.),  szükséges megismerni a nyelvünk szógyökeit.

Ismétlésként: gyök, gyökér, szógyök.

Ugye nem kell elmondanom, hogy a gyökér az a növények elengedhetetlen része épp úgy, ahogy a szónak a szógyök. Lehetne ragozni, hogy mije a növénynek a gyökér, a támasza, a táplálék felszívódását biztosító útja, a tartópillére az alapja stb.. Most értük el azt a szintet a témában, amikor egyszerűbb azt leírnom, hogy aki ezt érti, az tudja, hogy miről beszélek, aki nem érti, az csak több oldalnyi fejtegetés után valami elvont fantasztikus kitalációnak gondolja. A magyar ember ezt érti. Ez az, amit nem kell magyarázni ezek a szószerkezetek a bokrok. Ezeknek az alapja a szótő. Szándékosan nem használtam a szógyök kifejezést hangsúlyozva a két szó minden irányú hasonlóságát.

Itt is vagyunk: pár koppányi településnév:

Itt van a gyök gyökér és a kér ami több Koppányi településnévben megjelenik.

kér, Kér, Bedegkér, Hajmáskér

kér: kár, Kára

kér: kar Karád és szinte a végtelenségig sorolhatnám, ezeket a bokrokat.

A képlet nagyon egyszerű azért értjük ezeket a szavakat, mert azonos az alakjuk.

Nem a hejesirása! számít, hanem az alakja, a helyesírás csak a megjelenési forma!!!

Az új hódítók a nyelvünket kezdték ki. Megalkották a szégyenteljes nyelvújítási szabályokat, kalickába, német kalickába zárták a magyar nyelvet. Megtehették, és meg is tették. De Koppány utódai még beszélik a régi magyar nyelvet. Beszélik más honfoglalás kori magyar törzsek leszármazottjai is. Érdekes, a nyelvújítás ellen nem ágál egyik magyar fővárosból származó ellenzéki politikus sem.  Ezt a kérdést, ők már nem érzik át, már véglegesen eldöntötték, és elfogadták a nyelvújítást. Csak a vidéken élők érzik ezt a már megoldhatatlan magyar problémát, és próbálnak ellene szólni.

Még egy gondolatot be kell szúrnom. A magyar nyelv egy építő jellegű hozzáadó nyelv. Én nem vagyok nyelvész és nincs is szükségem az ilyen és hasonló hamis osztrák tudósok által megalkotott információkra, de azt tudom, hogy a magyart nem lehet és nem is szabad elvonásokkal elemezni, mert akkor az már nem magyar. Egy olyan elemzése a pl a fenti Hajmáskér településnévnek, hogy az a szó egy összetett szó, vagy hogy a kér egy toldat nem a jó útra vezeti a szó elemzőjét. Ilyen viselkedése a magyar nyelvnek nincs! Ha így kezeljük, akkor egy mesterségesen megteremtett nem létező nyelv irányába tereljük. Visszatérve a szóra ez is szóösszeadás elsőször a Haj aztán a hajmás és úgy a Hajmáskér! Tehát a megközelítés az építkezés a szógyökökkel az összeadás és a ragozás. A magyar építi a szavakat és nem kivonja egymásból!

Sajnos manapság kikezdték a beszédes nyelv kifejezést, pedig ez a magyarság múltja jelene, és ha van akkor a jövője. Ha nem oldja meg ezt a kérdést a magyar nép akkor a Majákhoz, és Inkákhoz hasonlóan, ha nem is nyomtalanul, de eltűnik a világból.

Vizsgáljuk csak meg, néhány Ősmagyar nemzetség összetételét, történetét. Természetesen Nimródnál kezdjük. Azt tudjuk, hogy Nimród Noé dédunokája, azt is tudjuk, hogy Nimród nagyapja Jafet akinek a testvérétől származtatják magukat a zsidók.

Itt szeretnék egy különleges könyvre hivatkozni ami Bunyevácz Zsuzsa szerző tollából jelent meg a címe: „A Szent Grál üzenete” alcím: „Az eltitkolt magyar vonatkozások” érdekes gondolatokat fogalmaz meg erről a HunHir:

Miről is van szó?

Lehet, hogy azért homályos a magyar őstörténet jelentős része, mert rossz nézőpontból tekintünk rá? Lehet, hogy már az is elegendő lenne a tisztánlátáshoz, ha a ragozó nyelvű népeket, illetve történetüket nem felejtenék ki a történelemkönyvekből?

Ha mondjuk, Samut ugyanúgy ismernék, mint a Neander-völgyit: ez utóbbiról mindenki hallott, holott kihalt, és nem őse a mai embernek. A vértesszőlősiről szemérmesen hallgatunk, noha semmi se zárja ki azt, hogy ősünk lehetett. A Kárpát-medence őskora, Európa első műveltségei általában kimaradnak a tankönyvekből, amelyekben többnyire az őskor után egyből a sumirok kerülnek tárgyalásra, elfelejtkezve a ragozó nyelvű népek pár ezer éves újkőkori kultúrkörökről.

Érdekes módon Noé egyik fiának leszármazottjáról, Ábrahámról mindenki hallott. Noé másik, Hám nevű gyermekének unokájáról, Nimródról, aki a világ első birodalmának a királya, alig páran, ráadásul a mitológia témakörébe sorolják. Az iskolások tanulnak Noé egyik fiának leszármazottjáról, Ábrahámról, aki nem alapította meg a világ első birodalmát, nem épített templomot Isten dicsőségére, nem származnak tőle a karizmatikus királyok, és a zsidó nép tekinti ősatyjának, de nem tanulnak Noé másik fiának utódjáról, Nimródról, aki a néphit és krónikáink szerint a magyarok ősapja. Nem furcsa?

Érdekes módon, mindig azok a népek, műveltségek kapnak kisebb figyelmet, amelyekhez közünk lehet: a Római Birodalom térképét mindenki ismeri, a pártusokét valószínűleg csak páran. Az évszázadokig létező hatalmas hun birodalomról szinte lehetetlen egy térképet találni, Nagy Sándor kérészéletű világbirodalmát pedig állandóan emlegetik. A szkíták uralta hatalmas vidékeket a történelmi atlaszok általában nem tartják fontosnak bemutatni, ugyanígy elfelejtik megemlíteni a tankönyvek, hogy az emberiség egyik legkorábbi írásos emléke, a hétezer éves (!) tatárlakai korong Erdélyből került elő.

Általában minden nép a valósnál dicsőségesebb képet próbál festeni magáról, mi pedig mindent megteszünk azért, hogy a dicső képet elhomályosítsuk. Úgy tűnik, még mindig Trefort Ágoston 1877-ben tett szavai vannak érvényben: a kormány a jövőben csakis a tudomány ama képviselőit fogja támogatni, akik a finn-ugor eredet mellett törnek lándzsát. 1895-ben Acsády Ignác a következőt írta: a tudós czím nálunk éppen nem a tudományos munka alapja. Azt is csak kegyelteknek szokták adományozni, akár tudnak valamit, akár nem. Vajon változott-e valamit a helyzet az elmúlt több mint száz év óta? Vajon az újabb régészeti leletek, előkerült írásos emlékek vagy nyelvészeti megállapítások hatására átírták-e a történelemkönyveket? A válasz nem: se a XIX. században előbukkant mezopotámiai ékírásos leletek, se a XX. századi genetikai stb. vizsgálatok eredményei, se semmi más lelet, kutatási eredmény nem volt hatással a hivatalos történetírásunkra. Mintha nem akaródzna a magyarság történetének kiderítése – írja könyvében a szerző. Forrás: HunHir.hu

Az Ösök

Koppányról beszélve ismernünk kell a Magyarok származástörténetét. A teljesség igénye nélküli Ősmagyar nemzetségek:

Nimród nemzetségei

Bor, Keve, Kádár, Farkas, Bende kürt, Bakony, Csanád, Mikó, Miske, Lél, Bulcsu, Torda, Bendegúz (411-416), stb. és végül Attila (434-453). (A teljesség igénye nélkül)

Az Attila nemzetsége a Hunok családfája:

Torda, Bendegúz, Attila, Csaba Ed, Ügyek, Előd, Álmos

Letöltés : A Hunok családfája.

A Hunok családja visszavezethető egészen Ménrótig (Nimród) aki Noé dédunokája és tőle származik Hunor (Arszakida-i?) és Magor (Magyar), akik a Rege a csodaszarvasról elnevezésű történet szerint, a Dul/Balambér népből házasodtak ki és alapították a Hun és Magyar nemzetet. Ők a nemzet alapítóink. A Hunok Ázsiát majd ezer éven át uraló nép volt. A Hunok története szerint 24 törzs szövetsége alkotta ezt a birodalmat. A mai magyarhoz hasonló nyelvet beszélő rokon hun törzsek, úzok, kabarok, avarok, széki – és kazahunokból stb. ált. A törzsszövetséget a 24 törzs öregeiből álló tanács irányította a törzsvezetőkön-fejedelmeken keresztül. A Hun birodalom egységes és modern volt, a határain élő nagyobb népek másként nevezték őket, így a Keleti határokon a Kínaiak „Hsziungnuk” ként hívták őket. A másik határvidéken, Délen az Indiai területeken élő Szankszrítok és a török törzsek „Heftaliták” ként. A harmadik mindenki által ismert határvidék a Kárpát medence területe, Róma szomszédsága. Az Európába nyomuló hún vezérek nevei: (Kézai 1,2; bud. chron. 14) Bele, v. Wela, Keve v. Cuwe, Kadicha v. Caducha, Attila v. Ethela, Reva v. Reuva, Buda, Kádár. Érdekes a hetes szám egyezése a honfoglaló vezérek számával.Az ezer éves birodalom kiteljesedése, és bukása Attila halálával következett be. A történelem azért rá emlékezik, mert az Ő életével ért véget a Világ valaha létező legnagyobb korának legmodernebb birodalma. Később a HUN birodalom romjaira épült Európa, a feltörekvő Római hatásra ezt igyekezett eltagadni. VII.Bíborba születet Konstantin szerint Attila címe: Isten kegyelméből Bendegúz fia(Atilla dei gratia filius Bendekuz), ki Engaddiban nevelkedett, s a Nagy Nimród unokája. (qui est nutritus in Engaddi, nepos Magni Nemroth), (Budai Chronica 18 st.), ez úgy néz ki nem teljesen igaz mert hiányoznak más forrásokból ismert Ösök. Ami biztosnak tűnik, hogy Attila leszármazottja Nimródnak. Mind ismeretes Attilának öt feleségétől hét ismert gyermeke volt. Érdekes megjegyezni a hetes számot, ami misztikumával végig kíséri elsősorban a magyar, de az Európai ember történelmét is. Egyes leírások alapján ennél sokkal, több feleséggel és gyermekkel büszkélkedett. Attila udvarában, ágyában a Római kéjnők seregétől a nemes patrícius asszonyokig, valamint Német királylányok és fejedelmek lányai fordultak meg. A történelem azt bizonyítja, hogy ez a második Szodoma és Gomora, ami beszennyezte a történelmünket. Attila udvara is áldozata lett a Rómaiak közvetítésével, a Zsidóföldről kikerült Zsidó papok és kereskedők által pénzelt, és hirdetett hamis erkölcsi „függetlenségnek” amit saját vallásukban szigorúan tiltanak. Más népek vezetőinek közelébe férkőzve a fellazítás egyik eszközeként használnak, hogy utána könnyebben érvényesítsék befolyásukat. Erre nem tudott felkészülni egy olyan egyenes gondolkodású szigorú nép mind a HUN. Az Indoeurópai népek részben magukévá tudták tenni ezt a gondolkodásmódot, a felsőbbségi érzések, tudat, erősítésével, kihasználásával. Úgy látszik, mi mai magyarok, akik a HUN népek megtört utódai vagyunk, még fel sem fogjuk, csak élünk ezer éveken át ezzel a fertőző a métellyel, ami újra és újra elpusztít, de a magyar újra és újra feláll belőle. A beszélő szavak itt is, ma is, csak nekünk beszélnek, akár kérdezhetem, akár kijelenthetem, mindenhogyan másként értjük -hun a magyar-. Valószínű a trónkövetelési háború, a sok utódharc, testvérharc osztotta fel, szaggatta szét a hatalmas HUN birodalmat. A Görög császár lányától-Rékától három gyermeke született Ellek/Ellák/Velek őt Dingzik követte és a harmadik Csaba. Az ismert gyermekek között a Római Patrícius nők gyermekei, Emnedzár és Uzindur míg a Gepida király húgának gyermeke Geism. A Gepida király később a Hun birodalom romjaira Pannóniában nagy birodalmat alapított és üldözte a Hunokat. Az üldözés olyan intenzív volt, hogy egyes HUN törzsek még a nevüket is megváltoztatták, hátha így megbújva el tudják kerülni a végzetet. A HUN birodalomért, a hatalomért a gyermekek között véres háború kezdődött. HUN gyilkolt Hunt. A vesztes mind ilyenkor szokott a Hun lett. Két fő iránya volt a háborúskodásnak az egyik vezér a Német származású feleség Brünhilda fia Aladár (Aldarik), és Csaba között. A vesztes Csaba lett. Csaba az apóshoz menekült, majd a mai székelyföldön telepedett meg, egy csapatnyi úgy háromezer visszavonuló HUN harcossal.Csaba a Görög császár és a még élő nagyapja Bendegúz tanácsára rávette a Hun vitézeket, hogy házasság révén újítsák meg a nemzetet a Pannoniában rekedt szittyákkal, házasodva. Így új magyar népet teremtettek, a jövő számára Székelyeket, a Kárpátok szikláin. Csaba utódai egy része visszavonult Szittya országba, Attila más gyermekeinek és testvéreinek leszármazottaival együtt. Csaba Magyar teremtő volt hiszen Ed fián keresztül alakult ki az Aba nemzetség, melynek szerepe volt a honfoglalásban, ez a nemzetség a második a székelyek után ami neki köszönheti létét. Ettől a Csabától számolva a Magyar uralkodó házakban a fejedelmek harmadik gyermekének a neve Csaba ez a név a későbbiek során rang lett. A harmadik gyermek rangja. A családfa érdekes pontja Bendegúz Buda nevű fia, aki Attila testvére. A későbbiek során talán szóba kerül, mivel a honfoglalást megelőzően Budát egy magát és a népét Avarnak nevező Magyarul beszélő Kazár vezér, Mén Marót uralja aki a lányát Zoltánhoz (Solt, Soltan, Zsolt…) Árpád legkisebb fiához adja. Zoltán nagyapja Istvánnak. Az Attila halála után a Német fejedelmi házasságokból származó utódok kerültek hatalomra a Szász – Germán területeken, közéjük jelentős számú Hun vegyült. Több krónikában is olvasható, hogy a Szőke németek kezdtek eltűnni és helyettük megjelentek a barnák. Ezek az új identitásnak eleget téve, nem veszítve a harcos HUN természetet, üldözték a magukat HUN-nak valló népeket, és ha tehették kiirtották. A Szászok a germán törzsek közötti megerősödésüket a beilleszkedett Hunoknak köszönhetik. Később ennek a harciasságnak köszönhetően Ők lettek a kereszténység szószólói, a legnagyobb térítők, akik a területre benyomuló szlávokat térítették keresztény hitre. A számtalan Hun népesség egy része visszavonult a sztyeppékre, egy része beolvadt, más népekbe, eltanulta a magukkal hozott szolgák szláv nyelvét, míg igen jelentős népesség rejtőzködő lett. Ilyen megbúvó magatartása volt a Székelyeknek és az Avaroknak. A honfoglalás kori Német lovagok között megjelenő Vencelin ág (Mely ág feltevések szerint HUN eredetű) egy leszármazottja az István korában élő Koppány Német származású lovag, aki nem azonos a trónkövetelő Koppánnyal, de Géza testvérével, Mihállyal egykorú, ezért gyakran keverik. Koppány azonosításánál ez több helyütt a családfában származásában zavart okoz, néha helytelenül Mihály gyermekeként tüntetik fel.

Turul nemzetség:

Álmos, Árpád, stb…

Letöltés: A Turul nemzetség, Ügyektől Könyves Kálmánig

Olvasmány: Wass Albert Emese álma

A Turul nemzetség a madárról, Isten szent madaráról, aki a fény harcosainak küldötte, kapta a nevét. Ez a madár a Magyarok történelmében szentként tisztelt, hírnök, annak az istenek a hírnöke, aki a csillagok közt él. Ö „Magyarok Istene”.A magyar ember beszédében és írásaiban a mai napig mindenütt emlegetett Istenről beszélünk, amikor a Magyarok Istene kerül szóba. Ö a Mi Istenünk. A Magyarok Istene nem egy pogány Isten, Ö az Egyetlen Igaz Isten, aki bennünk, az énünkben, a nyelvünkben örökké bármilyen egyház és nép által megváltoztathatatlanul! él. A Turul nemzetség egy álomban született. Emese álmában, ez az álom több mind ötszáz éven át adott biztos hazát, Turul Királyt, a Hunnak és Magyarnak. Az álom eredménye a Magyarság, Magyarország, amely egyenes folytatása az ezeréves hatalmas Hun birodalomnak.

Atilla halála után szétesett a HUN birodalom. Hunor és Magor leszármazottjai, akiknek a szülei az ikreknek két nevet, és egy nemzetet adtak szenvedtek. Visszavonultak Skithiába az akkori Dentu-Magariaba az őshaza területére, hogy erőt merítve visszavegyék, ami a kezdetektől az övék Pannoniát, az Ősmagyar hont. A Skithia fejedelem Ügyek, aki mint fentebb említettem apai ágon Attilának a leszármazottja, Detu-Magariában feleségül vette a Nyék törzs béli papnőt, Emesét. Emese Eunedubéliani fejedelem lánya. Ügyek anyai ága visszavezethető Nimródig. Ügyeknek ekkor már volt egy fia Előd. A terület ez idő alatt a Kazár fejedelmek irányítása alá tartozott. A széteső birodalom törzseire, akik a táltosok szerint új szövetségre vágytak, vezérre, új álomra volt szüksége ahhoz, hogy a hun-magyar népeket újra egyesítsék most már Magyar törzsszövetségben. A fő-táltos jóslata beteljesedett a tudás népe a Magyar nép dicsőségének hajnala bekövetkezhetett. Így történt meg a csoda Emese álma. Emesének álmában megjelent a Magyarok Istenének fény hírnöke Turul madár képében. Álmában megfogant, és egy olyan gyermekről álmodott, aki a csillagok fénylő útjára vezeti a magyar nemzetet. Ez a gyermek Álmos volt, aki a Turul nemzetség elsőszülött fejedelme. A Kaszpi-tengertől az Urálig több magyar és Hun törzs élt. Ezek a törzsek verődtek később Álmos, majd Árpád vezetésével törzsszövetségbe, majd kötöttek vérszerződést. A Megyer és Nyék törzs vezetésével, megtörtént a honfoglalás, megszületett a Turul nemzetség, visszavették a hazát. A Turul nemzetséget a Nyék törzs papnője Emese álmodta meg, ezért a honfoglalás alatt, majd utána egészen Koppány felnégyeléséig, ez a törzs volt a tudományos, a vallási, a szellemi, az erkölcsi, határainak az Őre a törzsszövetségnek. Mit is mondott a Turul?

Néped a megpróbáltatások éveit méltóságosan viselte. Istenét soha nem hagyta el. Ezért az Úr kegyelméből fiad születik, ő és utódai dicső uralkodói lesznek népednek.

Ez Isten akarata.

Tehát a Magyarok Istene akarata szerint, utódaid a hit megtartásáig dicső uralkodói lesznek a népnek. Géza majd István ezt az Istent elhagyta. Istvánnal ki is halt ez az ága a Turul nemzetségnek.

Az álom elmúlott, de a magyarok Istene még nem hagyta el a népét, ha másutt nem is a magyar ember nyelvében, hitében a mai napig él.

Koppány a herceg

Koppány származását tekintve több kutatási ág, elképzelés létezik. Az eltérések abból, adódnak, hogy nem egyformán vezetik vissza a származását Árpádig. A származás útja eltérő a kutatási ágakban, de Koppány jogát a Nagyfejedelmi trónra az ősi Öröklési rend szerint egyik kutatás sem vitatja. Hozzám legközelebb álló változat az alábbi:

Árpád fia Tarhos, az ő fia Tevel, Tevel fia Tormás, Tormás fia Tar-Zerind aki Koppány apja. A nevek hangzásából érezzük, hogy logikusan követik egymást. A nemzetség ezen ágában mindenütt ott találjuk a Tor vagy Tar gyököt a gyökeret, ami adott esetben magyarságra, annak sorsára utal, a Tor-ra a halotti torra utal. Azt is érzi minden magyar ember, hogy ez a felsorolás nem csak egy népet, egy nemzetet, de egy vallást, egy hitet is jelent. Ha tudjuk azt is, hogy Koppány a Nyék törzsből származó pap nők utódja, akkor egyértelmű és világos elettünk a feladata a neve ami a Koponyát a Koponyájának az elvesztését jelenti. Látszik a folyamat eleje Árpád ami a kezdet és a vége Koppány, mely szavak nem illenek a sorba.

Tudjuk, hogy a Turul nemzetségen belül a vérszerződést kötött törzsek Árpád fiainak második legidősebb ága a Tarhos féle ág.  Az első ág a Levente féle ág ahol Levente fia Tas és az Ő fia Lél (azaz Lehel) Azt is tudjuk, hogy Lehel hol lehelte ki a lelkét, ezzel ez az ág meg is szakadt, ez az Árpád leszármazottjai között az első és legrövidebb ág, amelyik nem került soha hatalomra, hisz csak lelke volt. Már azt is ismert, hogy ugyan időben később, de másodikként Koppány, hogy végezte, hol hullott (halott) porba a koponyája. Ez a sorban a második és tartamra is a második Árpád házi ág. Mintha az Ősök ezt megtervezték volna, és szándékosan előre ilyen neveket adtak a gyermekeiknek. Mindez egyre érdekesebb ha azt is figyelembe vesszük, hogy mindkét ág a Nyék törzsben él, erős valássi környezetben, bár Tarhos ága a Megyer törzs gyermeke.Persze az Árpádok korában gyakori volt az utólag átvett, felvett, sőt haláluk utáni el és átkeresztelés. Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy egyes neveket utólag illesztettek a sorba, akkor az a kérdés, hogy minek alapján tették ezt, milyen célja volt ezeknek az átnevezéseknek. Ha azt mondjuk, hogy előre születtek ezek a nevek akkor nem lehet kikerülni a szent küldetés elképzelést.Árpád fiainak, a családfájában az utódoknak az uralkodóházon belül előre eldöntött meghatározó küldetése van. Lehelnek és Koppánynak a sorsa elég rövid. A későbbiek során meg kell vizsgálni a többi árpád házi herceg küldetését, és célját ahhoz, hogy világosan lássuk a magyar nemzet jövőjét. Koppány és a Somogy Zala és Vas megyék lakossága a Nyék törzsből való. Akkor lényeges ennek a megértése, amikor Koppány jogát kérdőjelezzük meg Istvánnal szembe. Az tudni való, hogy Álmos erejét a törzsszövetségen belül két jelentős törzs biztosította az egyik a Megyer a másik anyai ágon a Nyék törzs. Anonymus a törzsek felsorolásánál a törzs és a fejedelem felsorolásánál zavarba ejtő módon Nyék törzs fejedelmének Árpádot, míg a Megyer törzs fejedelmének Álmost nevezi meg. Ezt a látszólagos Anonymusi ellentmondást dr. Padányi Viktor a Dentu-Magyaria 3. részében a keleti Szabirság az új ország népe fejezetben feloldja. Azt mondja: A rejtély kulcsa Álmos onogur házassága. Álmos halála után a Nyék törzs vezetése Leventére szál . Levente fia Bogát aki apja halálakor még gyermek 10 éves fiú ezért felnőtté válásáig a törzset átmenetileg a család valamelyik felnőtt férfi tagja vezeti. A törzs Kijevből történő vándorlása során elsőször a Tisza Maros vidékén táborozik, majd 900 után telepedik a Dunántúlon a jelenlegi Somogy Zala Vas megyék területén, amikor is ezen a területen már a Megyer törzs egyes családai is előfordulnak. Bogát a törzs vezetését korából ítélve véglegesen úgy 907 körül veszi át. Bogát Kál fia Bulcsú „a vér embere” a Nyék törzs következő feje, a horka. Vérbulcsu Árpád egy másik dédunokájával Tormással jár Bizáncban. A fentebb említett VII. Bíborba született Konstantin írnoka a róla elnevezett Konstantinápolyban erről az időszakról is írt. Vérbulcsura emlékezvén: Vér Bulcsú fia amikor visszaemlékezett , Koppány “keresztényi” kivégzésére visszatér ősei hitére. Koppány “Szár” Szerénd fia, az utolsó horka, akit az István legenda idegen írója “Somogyi vajdának” ír és István “nagybátyjaként” emleget, mint a család szeniora ( Senioratus ) akarja az ősi jog alapján Géza özvegyét feleségül venni, mint annak “kisebbik ura”. A Nyék törzs vezérsége egyenes ágon megy Árpádtól (Levente-Bogát-Bulcsu-Szerénd) Koppányig, a “somogyi vajdáig”, aki Istvánnak “nagybátyja”, tehát Árpádházi, rokon.Két ellentmondás is látszik a feltevésben az egyik a hibásan megnevezett Koppányi ág amely ág nem lehet a Levente, hanem a Tarhos féle ág, Ennek az oka az, hogy valószínűleg nem tudta VII. Konstantin, hogy Vérbulcsu látogató társa nem a lehel (Levente) ágból, hanem a Tarhos féle ágból való. Koppány származása ezzel megerősítést nyert. Ott marad a másik megoldatlan rejtély amit Ő is észre vesz ezt le is írja Padányi:E sorok írója felteszi a kérdést: hogy lehet az Árpád nemzetségnek két törzse, a “fejedelmi” törzs, a Megyer és a “horkák” törzse, a Nyék? Csak házasság útján. Legfeljebb arról lehetne szó, hogy ezt a “benősülést” nem Álmos, hanem Árpád hajtotta végre, mikor házasulandó korát elérte (860 körül), de ennek ellentmond a tény, hogy Álmos 840 óta háborítatlanul lakik Kievben, amely s lebediai onogurok és a barszilok hatósugarába esik, azonkívül Árpádnak, mikor a Nyék törzset átvette, már tudnia kellett onogurul (vagy barszilul) s ezt anyjától tanulta meg, aki onogur vagy barszil asszony volt. Mindenesetre Árpád dédunokája, Vérbulcsu, mondja Konstantinos Porphyrogenitosnak Bizáncban, hogy őseiket “nem türköknek, hanem szabiroknak nevezték”.Koppány apját Tar Zerindet másként Szár Zerindnek is nevezték így könnyen lehet Zár Zerind amikor már érthető a zárba illeszkedő kulcs a Koppány eltérő jelentése a sorban. Koppánnyal kellett volna lezárulni a Bendegúz féle Hun nemzetségnek és az Álmos féle Turul sornak, de sajnos csak Emese álma oszlott szét vele, nem jöhetett létre a várt megálmodott ókeresztény királyság.

Ami még megmaradt:

Somogyban jelenleg is több feltárt, és feltárásra váró emlékhely, sír, rom található Koppány örökségéből. A meséinkben, legendákban, talán történeteinkben eldugott búvóhelyről várakról, titkos varázslatos eszközökről, kövekről beszélnek. Koppányhoz kapcsolódik a koponyán keresztül a Kupa, Kupa vár, amely előfordul a Koppányi nemzetség területén a Koppány völgyében több helyről is tudok az egyik elismert hely Somogyváron található, a másik a saját szülőfalum gyerekkorom hagyományaiból legendáiból megismert elrejtett területen Koppány egyik alvezérének településén, feltáratlanul Karád környékén található.

Még él a magyar, él a nyelv, és bennünk él a nemzet.

7 thoughts on “Koppány és sorsa

  1. Visszajelzés: Koppány és sorsa | Koppány népe

  2. Visszajelzés: Koppány és sorsa « Kromek's Weblog

  3. Hat nagyonszep visszaemlekezni az osokre,de ilyenkor nemcsak azt vesszuk eszre amit joll csinaltak,hanem azt is amit joll eltoltak!Egy hatalmas vezertol elvarna az ember azt hogy az a vezer meg eleteben gondoskodjon torvenyes utodjarol,aki majd tovabb vezeti a nepet,ha a nagyvezerrel valami tortenne.Kulonosen egy katona embernek,aki nap mind nap,a halal arnyekaban jar,meg beke idoben is.Sokszor elgondolkodom azon,hogy Atilla mi okbol hanyagolta el azt,hogy meg eleteben egy jogos vezetot valasszon aki tovabb vezeti a nepet,ha o valamikepen elpusztulna?Egy masik dolog amit en szinten nem ertek az Atillanal.Miert ment O Romaban egyaltalan,ha az oda erkezese utan nem koveteli jussat,amit a neki kuldott gyuru miatt megilette volna?!

  4. Napjainkban mindenki lathatja azt hogy a multban kiralyaink es fonemeseink mekkora hibakat kovetek el nemtorodomsegukel.Az orszag es a nep sorsa volt a kezukben,de ez nemsokat szamitot.Igazi egybefogast csak a sajat parasztjaik ellen mutattak.Mindig taltak belso ellenseget maguknak akikkel, erdemesebnek talaltak harcolni.Sohasem riadtak vissza az egymas le-oldoklesetol,es ezt eloszeretettel ismetelgettek a tortenelem soran.A kun testvereket,akikkel talan meg lehetett volna dacolni a mongol seregekkel szemben,egyszeruen gyilkolgatni kezdtek!Amerre az ember ellat a magyar tortenelemben,anarchia,gog,rovidlatas,rosszindulat es pofeszkedest latni!Istvant(Vajkot)blemelik sokan meg ma is,az orszag szetmarcangoltsaganak okaert.Tudtommal het szovetsegesbol alt ossze a magyar nemzet.Miert nem tiltakoztak a masik hat torzsek Istvan tettei ellen?Koppany is csak azert veszitett mert nemvolt egyseges osszefogas Istvan intezkedesei ellen!A magyar fourak szazadokon keresztul nemakartak eszrevenni azt hogy fogy a magyar nep?A kunokrol azt mondogassak,hogy be-olvadtak a magyarsagban es igy teljesen eltuntek.Be am a turot!A magyarok egyszeruen az ellenseges agyuk ele,az elso sorokban raktak oket golyofogoknak!Ez volt az o beolvadasuk a magyar nemzetben!Akik meg megis megmaradtak,azokat a mai magyarok eloszeretettel ciganyozzak!Gyulolkodes,hazugsagok,lenezes kiser mindenkit akik nem szokek es kekszemuek a mai magyarorszagon!Mart megint talaltak valakiket akikkel belso harcokat vivhatnak es tovabb marcangolhassak a csonka magyarorszagot.Semmisem valtozot e teren es nem is fog amig,teljesen kinem irtjak egymast!Egyetlen egyszersem kerdezik meg azt hogy kik voltak az elodeik es azok hogy is neztek ki valojaban, akkor amikor meg a magyar nep hatalmas volt.Kik voltak azok a nepek akik elso osztalyu fegyvereket kovacsoltak a magyar katonak szamara?Nyilhegyeket,amik ellen meg a legjobb pancel sem vedet meg senkit?Ezekrol az emberekrol senki semitsem tud,pedig meg ma is ott elnek europaban!Valamikor rajputoknak hivtak oket,de ma mart teljesen mas nevet akasztotak rajuk!

  5. Szeretnek nehany apro eszrevetelt megjegyezni a felso kiralyi keprol.Nagyon szep es igazi muveszmunka,de nem fedi a valosagot ket okbol sem.Az elso talan az lenne hogy a muvesznek nemvolt lehetosege elethuen megfesteni az igazi kiralyt,mivel nem elt abban a korban es igy sajna ez a kep csupan fanatazia kep marad.A masodik eszrevetelem pedig az lenne,hogy meg abban az esetben is,ha ez a kep hasonlit az igazi akkori uralkodora,nem hasonlit a nepre akik felett ez a kiraly uralkodott!Pontosan igy vannak a mai magyarok felre vezetve szarmazasukrol.Az eredeti magyar nep sem szoke,sem voros nemvolt!Magarol Almosrol is tudjuk azt,hogy sotetboru ember volt es igy fia Arpad meg ha feher notol szuletett is volna,a legjobb esetben is felver, es nemlehetet szoke!A szoke emberek az O-germanok voltak es ezek leszarmazottai viszont az O-szlavok.Ezekhez az osi germanokhoz az eredeti magyaroknak semmi kozuk nemvolt,es igy nem is lehettek szokek!Ez persze nemzarja ki azt hogy nem eltek kozottuk szoke german nepek,de zomukben sotetboruek voltak.Valaki most azt kialthana ram,hogy voltak feher hunok is es a magyarsag onand ered.En erre csak azt valaszolhatom,hogy akkor feher hollo is van.A feher bor kivaltsaga a germanoktol ered!Akkor ha egy kinai keveredik a feher emberrel,nehany generacion belul teljesen eltunik a kinai faj es tobbe semmi oka kinainak tartania magat,mert mostmart feher fajhoz tartozik es nem a kinaihoz.Az esetben ha eredetileg minden hun faj fehervolt es ha ennek valami csoportja a fekete nepekkel keveredve teljesen attvete toluk a fekete borszint,nemvolt joguk ezert magukat hunoknak nevezniuk,mivel a fajuk teljesen atalakult es mas faja valtozott.Ez forditva is ervenyes.Egy feher boru hazastarsnak az uk unokaja mart atvaltozhatott kinainak, ha elegge keveredett ezekkel,de akkor neki mart nincs joga magat tobbe feher embernek tartani,mert O mostmart sarga boru ember es nem feher!Pontosan ezert,mi ha a feher hunokrol beszellunk,azok mart a germansagtol atvett fajok lehettek es akkor viszont semmi kozuk nemlehetett tobbe a hunokhoz mert ok mart akkor tulnyomo reszbeni keveredesuk miatt germanok voltak!Abban az esetben,ha csupan 50-50%-ban keveredtek volna,egy teljesen uj fajt hoztak volna letre,hasonloan az indonez nepekhez akik,latszolag igy hoztak letre az indiai es a kinai faj keveredesebol.Itt persze felvetodik a kerdes,milyen borszinnel kezdtek a hunok?Feherrel?Akkor viszont a german fajhoz tartoztak.Feketevel?Akkor meg az osi indiaihoz.Mivel a magyarok az osuket Nimrodtol szarmaztatjak,feltetlen felkell hogy tegyek azt a kerdest,milyen fajbol szarmazott Nimrod?A hunoktol,az avaroktol es a magyaroktol,minden nep idegenkedett, a karpat medenceben erkezesuk utan, es ez meg a mai napig is megmaradt a magyarokkal szemben.Miert?Ketlem azt,hogy csupan azert mert bejottek es letelepedtek,elveve nemely german es szlav nepek foldjeit.Szereny velemenyem szerint azert idegenkedtek toluk mert masok voltak, es mashogy is neztek ki,akikhez nemtudtak a massaguk miatt viszonyulni.Azok akik az eredeti magyarsagot akarjak vissza alitani,tudniuk kell azt,hogy ezzel az eredeti massagukat is vissza kell hogy alitsak!Valoban ezt akarja a magyar?Nemhiszem!Hiszen akkor ok is teljes mertekben a romak sorsara jutnanak.A romakat is a massaguk miatt nemfogadjak be az europai nepek.A mai magyarorszag nepenek 85%-ka,almodozik az osi magyarokrol akikhez viszont semmi kozuk,mert nem toluk szarmaznak.Azok az osok masok voltak es mashogy neztek ki mind a mai magyar nepseg zome,miert nincs ez a teny tokeletesen megmagyarazva nekik?En nemvagyok kinai es egyik osom sem volt kinai,es nem is leszek kinai meg akkorsem,ha a kinai nyelvet anyanyelvi szinten fogom beszelni!A magyarorszag nepenek zome(85%-ban)szinten nem magyar,megha azt a nyelvet anyanyelvenek is mondja,a nyelv nem potolja es nem is potolhassa a ver hianyat!Az amerikai negerek szinten az angol nyelvet tartjak anyanyelvuknek,de ennek dacara,semmi verbeli kotodesuk nincs az angolokhoz.Magyarnak lenni;buszke gyonyoruseg,de melyik magyarnak?A tizenot,vagy a nyolcvanot szazalekos all-magyarnak?Dr Beres Judit megalapitasa szerint,a mai magyarok csupan 15-16%-ban vezethetik vissza maguk a bejovo Arpad nepehez!Vajon melyik nepcsoportnal talalta meg a doktorno ezt a vereredmenyt?Ezta a fontos kerdest senkisem kerdezte tole,de nagyon erdekes volna ezt megtudni!Nagy es eros magyarorszagot akarunk verbeli magyarok nelkul?A hunok es az avarok utodainak tartjuk magunk,de az igazi hunt,ki-uldozzuk magyarorszagrol,hogy elonyben reszesitjunk magyarul beszello idegeneket?Ezek az idegenek tudjak is azt magukrol,hogy ok idegenek abban az orszagban,ennek dacara huseget es hazaszeretetet varunk el toluk?Valoban ti ugy hiszitek,hogy egy betelepedett tot szeret benneteket?Abban az orszagban nincs tobbe egy ero,akik megfekeznek az orszag rosszakaroit.Azok a magukat gardistaknak nevezok,meg egyenesen bomlasszak meg tovabb a nemzetet!Kik ezek a gardistak?Na ugye magadtol is rajottel!Idegenek!

  6. Na mivan magyarsag?Nemtetszik nektek az oszinte velemeny nyilvanitas?Aminek erteleme van azt gyorsan leszeditek innend,mi ertelme van akkor meg valamirol beszelni is tiveletek?Nem gyalaztam senkit es nem tamadtam senki,megis bantott valakiket az oszinte velemeny?Jo ejszakat magyarok!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .