A tiltott múlt!

MAGYAR.

Úgy gondolom alapvető, és elengedhetetlen, a hovatartozás megfelelően történő értelmezése, mindenki életében. Ha valaki Magyarnak vallja magát, akkor az a Magyarság tudat.  A jelenlegi szociálliberális kormányzatok, a polgáriasodás vágyát terjesztő, Zsidó- Keresztény politika, ezt másként gondolja. Évezredek óta, új és egyre újabb kultúrát, történelmet, fedeznek fel számunkra, és ezt a hit, és a tudomány köntösével letakarva kufárok módjára árulják. A tudományt művelő emberek munkásságuk során, vagy az aktuális tudományos, politikai irányzatokat követik, vagy kirekesztődnek ezekből a körökből, és kiátkozottak lesznek. Legyen az a munkáságuk, de akár a megélhetésük. Ellehetetlenülnek. Ma Magyarországon a háttérben háború folyik a „Hivatalos” és a „Nem hivatalos” körök között a történelmi kérdésekben. Az utóbbi években felerősödő, a magyarság múltját, és ezzel a jövőjét befolyásoló teóriák két fő irányt rajzolnak ki. Az egyik a hagyományos irányzat, amikor azt mondják, hogy a magyarok, egy finnugor eredetű nép, aki úgy ezer-ezerötszáz éve feltűnt és eltűrt vendég lett a Kárpátok között. Vele szeme a másik azt mondja, hogy a Magyarok az úr közvetlen leszármazottjai, az emberiség hajnalától, és feladatuk, az emberiség tanítása, irányítása, a múltban ép úgy mind a jövőben. A hivatalos körök a politika rendelésére eldöntik, hogy TE, aki ezt olvasod, milyen identitással rendelkezz. Eldöntik helyetted, hogy egy nyomorult ezer éven át szenvedő nemzet tagjakén bűnösnek érezd magad. Ha ez mégsem úgy jön be, ahogy elképzelik, úgy látják, hogy mégis talpra állsz, akkor minden eszközt megragadnak arra, hogy átalakítsák a Te tudatod, olyanra, aminek látni szeretnék.  Mindig voltak, és jelenleg is vannak olyan emberek, akik ezen hamar átlátnak és tesznek ellene. Ha többet nem hát leírják. Ezeknek az embereknek a tudományos munkássága teremti meg a Magyar ember magyarságtudatának új kézenfekvő lehetőségét. Ebben a bejegyzésben megpróbálom a jelenlegi, többségi magyarság által még mindig tudott, bár a hivatalos tudományos köröktől elátkozott, nézeteket összefoglalni. Ezek azok a feltevések, amit a hatalom nem mer a gyerekeink kezébe adni még mese formájában sem. Nem merik gyermekeinkben még rege, vagy legenda, segítségével sem erősíteni ezt az identitást. Attól, tartanak, hogy a magyar nyelvbe ágyazott tudással ez annyira felerősödik, hogy a tudományos propaganda, tehetetlen lesz vele szembe. Az, hogy mennyire bizonyíthatóak ezek a magyarság sorsát meghatározó írások, csak egy szempillantásnyi állapot. A bizonyítékok egyre jobban ellentmondást nem tűrve, a technikai fejlődéssel, minden titkolózás ellenére előkerülnek.  A tudományosságán, vagy netán tudománytalanságán túl, csak a hivatalos köröket irányítók félelmével magyarázható az a gyűlölet, ami elutasítja a magyarság eltitkolt tudásának a terjesztését.

Van mitől félniük.

Úgy gondolom a magyarság, elhallgatott történelme is ér annyit, a világnak, mind a más nemzetek, idegenek által kitalált figurái, és a zsidók históriái.

Az első mese:

A „Magyar” Ősidők.

Időszámítás előtt 11 000.ig.

samuA Magyar az Úr „árja” népeinek egyenes leszármazottja. Nevünk a mai napig fennmaradó bizonyítéka, Hun – Ári, Mag – Ári. Országunk neve Hung -Ária, Mag-Ária. A Vértesszőlősi ősember 350 000 éves. A neve „Ősmagyar”. Ma, amikor kezd összedőlni az Evolúciós elmélet, egyre jobban igazolódni, látszik, hogy a-modern mai ember- megjelenését tükröző ember a világ más területein már 800 000 éve élt. Bátran hamisításnak nevezhető, amikor, tudományos, vallási, vagy babonás, hiedelmek alapján majom képében ábrázolnak egy ősembert.  Bátran elmondhatjuk, hogy a mai Magyarország területén, már 350 000 éve éltek mai kinézetű emberek,akik alkalmasak voltak a beszédre. Természetesen ugyanebben az időszakban éltek felegyenesedett majmok, akik nem emberek. Ezek a Samu korabeli emberek, családi közösségekben éltek, szerszámaik, eszközeik voltak. Vadásztak, halásztak, harcoltak a faj fennmaradásáért, a vad állatokkal, az emberszerű majmokkal.Ez a földtörténeti kor a Pleisztocén és holocén kor. A régészetben őskőkorszaknak nevezik. Ebben az időszakban volt az utolsó jégkorszak.A Magyarország területén élő embernek és állatnak egyaránt meg kellett küzdeni a fennmaradásért. Az egymást szabálytalan ciklusokban követő lehűlések és felmelegedések, megtizedelték az állatvilágot, vándorlásra kényszerítették az embert. Bizonyos embercsoportok a Kárpát medencébe kialakult tundrán, az általuk ismert hőforrások mellett telepedtek meg. Itt vészelték át az eljegesedett időszakokat, ami esetenként még tízezer év is lehetett. Más embercsoportok délre vonultak, egészen a mai Közel-Keletig, esetleg tovább is. Az időjárás változásával, a jég visszavonulásakor a vándorlásiránya megfordult Délről Északra. Ilyenkor a Kárpát medencén egyes csoportok túljutottak, mások beolvadtak az itt „kitelelt” közösségekbe. Majd a ciklus folytatódott, és kezdődött előröl. Ez a majd kétmillió éves küzdelem alakította ki a tagolt emberi beszédet. A kialakuló melegedő közösség MAG -ját, a hőforrások lakói a MAG –Ári -nak hívták. A hely neve MAG-Ária lett.  A tíz, húszezer évenként, később rövidebb ciklusonként, ezerévente visszatérő emberek lassan kialakítottak egy nyelvet, amit a MAG nyelvének Mag -ari nyelvnek neveztek. Ez a nyelv állandóan bővült a három jelentős égtájról, Délről, Északról Keletről visszatérők szavaival. Nem csak a nyelv a népesség is állandóan változott ezeknek a népcsoportoknak a befogadásával.  Ezért mondjuk még ma is, bár nem tudjuk az eredetét, csak a nyelvünkben, hogy befogadó egy nemzet vagyunk. A bővülő nyelvet, az alakulgató nemzetet sújtó jégkorszaki hullámok a későbbiek során is vándorlásra kényszerítették. Ezek a vándorlások már szervezettebben történtek.

Menekülések a jegesedés elöl:

Jegkorszakterkep1A Kárpát medencére Északról támadó eljegesedése elöl a jégkorszak embere Délre vonult. Ez elsősorban nagyobb részt a mai Földközi tenger feneke lehetett. Az eljegesedés idején a környező tengerek vízszintje jelentős mértékben lesüllyedt. Huzamosabb eljegesedés idején a Kárpát medencéből a Földközi tenger fenekén keresztül el lehetett jutni a mai Líbiai sivatag területére. Ezekben az évszázadokban, a tengerfenéken felszabadult területek állat világa gazdag volt, a tengerfenék rendkívül termékeny. Ez maga volt a Kánaán. Ezeken a ma tenger alatt fekvő vidékeken több nagy magyar család megtelepedett, és szaporodott. A tőlük északra fekvő Kárpát medence jeges vidékeitől távol virágzó életet élhettek. Az egyik jég visszavonulás okozta áradás volt a későbbi bibliában említett Özönvíz. A társadalomba való összeverődésünk első szervezett jelei, ide a tengerfenékre, és talán a bibliai Közel-Keletre vezethetők vissza. Ez a már kialakult megteremtett Magyar Őshaza. Az emberiség bölcsője. Az e területen élő, még magyarul beszélő Úr népek, az emberi fennmaradás alapvető eszközeit találták fel itt. Ilyenek a termelési eszközök, az élelmiszertermelés, edény használat, készítés, fémipar. Később a közlekedési eszközök, szekér, hajó. Itt fogalmazódott meg Isten léte. Kialakult az írás. A magyarul beszélő ember tanítóvá vált, mert a csatlakozó emberek, fejlettségi szintje nem ért fel az Ő tudásával. Egyre távolabb jutottak a hittérítéssel, tanítással. Ők voltak az emberiség első térítői, és első tanítói, a Nap Papok. Ezért fordul elő tömegesen a világ minden régi eredetű nyelvében a magyar szavak tömege. Az első szervezett nép kiáramlások, elvándorlások a Közel- Keletről indultak. Ennek ma már hatezer éve. A túl nagy népszaporulat a kiáramlásokat több irányba és több hullámba indította el. Ezek közül számos hullám érte el a Kárpát medencét, aminek a létezéséről már tudtak. A meleg forrásokat, Mag -áriát keresték, itt rendszeresen megtelepedtek, a magyarok ősei. Itt alakult ki a magyarság elszaporodásának egy új magja ez lett a Mag-Ária.

A Rénszarvas nyomában:

tehenszoborszentgyorgyvolgyA meleg források körül letelepedett emberek, a Rénszarvasok népe volt. Kitűnő vadászként éltek a jeges tájon. A jég elvonulását követően őket nevezték hibásan pár ezer évvel később Gravetinek. Nevüket a területen található igen gyakori kőből pattintott nyílhegyről ragasztották rájuk. A rénszarvasok népe már magyar volt, és Mag-áriában élt. Amikor kezdett a jég Északra visszavonulni a legjobb vadászaik elindultak a rénszarvasok és más hidegtűrő álatok után. A vadászatból élők Északra és Keletre vonultak leginkább. Az életmódjukat megtartották, úgy ahogy az eljegesedett időszakokban volt, bár már messze jártak.  Az egyre hosszabb meleg periódusok miatt egyre messzebb jutottak. Benépesítették az Ázsiai sztyeppéket később az ő őseik lettek a szittyák. Eljutottak egész a Jeges tengerig, őket hívták „Teremtőnek”. A legkitartóbbak eljutottak egészen a Csendes Óceán partvidékére, az ő utódaikból alakultak ki a Keleti HUN népek. Egyes csoportok egy, egy eljegesedési időszakban átjutottak a Bering szoroson Amerikába, ott Indián birodalmakat hoztak létre, Maja néven. Ezek a vándorlási hullámok a jégkorszakban két millió éven keresztül ciklikusan megismétlődtek. Egyes néprétegeket az előretörő jegesedés újra és újra visszakényszerített a MAG hoz a Mag népéhez a visszavonuló állatok után Mag-áriába. Az elsősorban vadászatból élő nép a kemény évezredek során, a jeges vidékeken kényszerűségből kiválóan elsajátította az állattenyésztést. A megszerzett tudást, a tudományát rendszeresen visszavitte a forrásokhoz. (meleg forrásokhoz) Mag-áriában az ott élők közé vegyülve, átvették azok ismeretlen tudását, ami délről származott. Ilyen a Mezőgazdaság, a kohászat az edénykészítés, a járműgyártás. Átadta az állattenyésztés, kőpattintás, a vadászat, a bőr feldolgozás tudományát. Az újabb felmelegedések alkalmával az újabb kivándorlások során már új tudással, indultak újra a vad nyomába, ahol mindig a nyelvüket értőkbe, náluk elmaradottabb népekbe botlottak.Ezeknek a ciklusoknak a következménye az lett, hogy a megszerzett Tudás, itt cserélt gazdát, itt alakulhatott ki az értelmes mai ember, akit tévesen Homo Sapiens néven emlegetünk. Ez volt az emberi tudás kohója. Ez volt az a világ, ahol ciklusonként, változó területi nagysággal, változó éghajlattal kialakulhatott az emberiség magját teremtő MAG-ÁRIA

Mag-Ária

A tengerfenéken élő ember, gyümölcsben, zöldségben, mézben nem szűkölködött.  Az árkokban, tengerszemekben elszaporodott halak, az apró vadak a mezőkön bőséges táplálékot biztosított. Mivel az ember mindig gyorsabb helyváltoztató volt a nagytermetű állatnál ezért főleg az utolsó eljegesedési ciklusokban nem volt idő a nagyvadak, embert is felélő állatok elszaporodására. A hatalmas mélyebb területeken a gyorsabb állatok, madarak, macskák, tevék, lovak szaporodtak jobban. Itt az állat az embernek barátja volt. Szinte nem volt olyan állat, amelyik erősebb gyorsabb lett volna az embernél. Itt kezdődött a lovak, befogása, az elefántok és tevék munkára bírása az ember szolgálatában. Itt szegődött az ember mellé a kutya. Mag-ária hatalmas terület volt szinte maga a Kánaán. A Kárpátok déli jeges lejtőitől a meleg forrásokkal a Földközi tenger szárazra került medrével, ciprussal, a Líbiai sivatagig és közel keletig, tartott. Közepén tengerekkel, édesvizekkel. Gazdagsága felmérhetetlen élelemben, a tengerfenék, állatai, a kitanult, növénytermelés, állattenyésztés, a Kárpátokról lesodródó arany, gyémánt, és drágakő, tömérdek mennyisége. Minden nép számára irigylésre méltó, hely volt. A gazdagság mellett a tudás a bányászat, a kohászat, a kézművesség, került elsajátításra. Megépültek az első szekerek, hajók. A birodalomban mindenki egyenrangú Úr volt.  Itt teremtődött meg az ember számára az egy isten hite. Magát a Birodalmat három királyság alkotta Északi, ami Ciprustól a Kárpátokig tartott. A Dél-nyugati, amiből később az egyiptomi birodalmak jöttek létre, és a Keleti királyság, ami a Közel-Keletet öleli fel. A három királyságot egy nép uralta ezek a Mag-áriak, voltak. A gyors felmelegedés okozta özönvizek a tengerfenék elhagyására késztette a már kialakult magyar embert. Három jellegzetes fő irányról beszélhetünk Délre Afrika, és Közel-kelet, Északra a Kárpát medence.

A Kárpát medencébe Délről egyre inkább benyomuló lovas magyar, árja népek a forrásvidékeket belakták. A szervezett közösségekben érkezők az itt élő népeket, aki hasonlóan beszéltek beolvasztották maguk közé. Ezek új eszközökkel, új szavakkal bővítették az itt élő magyarok tudását, szókincsét.  A Kárpát medencében a mai magyar ember bizonyíthatóan már nyolc ezer éve megjelent. A mi beszédünk a földművelés kezdetének idején, amikor még más nyelvű emberek nem voltak, elsőként alakult ki. Ezekben az időszakokban a Magyaron kívül más, tagolt emberi beszéd, rendszerbe foglalt vallás még nem létezett. Bizonyítható, hogy hat ezer évvel ezelőtt már létezett a magyar írás. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy nem volt kitől tanulni. A nyelvet a Magyar ember teremtette meg ezért a magyar nyelv az emberiség Ős nyelve, a kultúra az Őskultúra, és ebből csak egy volt, akkortájt a Magyar.

Irodalom:

1. Erik Trinkaus, „Hard Times Among the Neanderthals”, Natural History, cilt 87, Aralik 1978, s. 10; R. L. Holloway, „The Neanderthal Brain: What Was Primitive”, American Journal of Physical Anthropology Supplement, Cilt 12, 1991, s. 94.
2. Alan Walker, Science, cilt 207, 1980, s. 1103.
3. A. J. Kelso, Physical Antropology, 1st ed., New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, Cilt 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272.
4. S. J. Gould, Natural History, Cilt 85, 1976, s. 30.
5. Time, Kasim 1996.
6. L. S. B. Leakey, The Origin of Homo Sapiens, ed. F. Borde, Paris: UNESCO, 1972, s. 25-29; L. S. B. Leakey, By the Evidence, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1974.
7. „Is This The Face of Our Past”, Discover, Aralik 1997, s. 97-100.

Részlet a blogkönyvből.

Kromek Pál
Tab 2006. december.

Link:

Az Evolúciós csalás

Következik Második mese.

Magyarok a bibliai időkben.

Később a Magyarságot meghatározó jelentőségű irány a bibliából ismert Nimród féle vonulat. Nimród, a Bábel tornya építője, népével Perzsiába telepedik meg, az itt született ikreit Hunor és Magyar névre kereszteli, ők a későbbi Hunor és Magor legenda hősei.  Létezik még egy bibliai kiáramlási ág a Magóg féle, ami nem más mind a Keleti Hunok Őse, keveredve Fekete Hunokkal. A Képes biblia ide vezeti vissza a Magyarság eredetét.

1 thought on “A tiltott múlt!

  1. Ugyancsak megkellet valtoznia a fold dolesszogenek,ha a karpat medencet be akarjuk ileszteni a rak es a bakterito koze.Nehogymart a karpat medence legyen az az egyeduli hely,ahova ki es be rohangaltak a nepek a hideg elol.Mond joember,te hova sorolod a neger fajokat?Tan csak nem azok is eredetileg a karpat medencebol indultak afrika fele?Ami a magyar nyelvet illeti,nemsok koze van a nepfajhoz.Dr Beres Judit eloadasa szerint a mai magyarsag nagyban elter az eredeti magyaroktol.A genetikai kimutatasa szerint, ma nemtobb mind 15-16% az eredeti osmagyar gen letezik magyarorszagon,Ez egy tiz millios nemzetnel kb masfel millio korul van.Megis a magyarsag nemmagyar ellemei(84-85% ban)beszelli a magyar nyelvet,vagyis nyolc es fel millio ember!Szereny velemenyem szerint a magyarok csak egyvalamihez ertenek a legjobban,a sirashoz!Sohasem magukat es kiralyaikat okoljak a vesztesegekert,hanem a sorsot es ezen kivul mindenki mast,csak magukat nem!A magyr tortenelem televan oriasi politikai baklovesekkel.Kezdenem talan a mongol verengzeseken,amit teljes mertekben elkerulheto lett volna!A magyaroknak nemkelett a mongol bekejobb amit azok nyujtottak,inkabb a pusztulast valasztottak!Ugyan ezt megismeteltek a torokkel is!1Szulejman szultan bekekoveteit egy az egyben a bortonben zartak!Miert tettek ezt?Az akkori magyarorszagi helyzet semmikepen nemvolt alkalmas komolyabb hadviselesre!Ehinseg,pestis es parasztlazadas elozte meg a torokokkel valo haborut.Ennek dacara 2-ik Lajos ugy viselkedik,mindha az orszaga teljes mertekben utokepes hadsereggel rendelkezne.Nehogy mart egy kiraly,aki az orszagert felelos,ne tudna azt,hogy a szultan bekejobjat nem elfogadva,magyarorszagot tokeletesen romban dontheti.Nemtudta!!!!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .